EOS

Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU EESTI ORTODONTIDE SELTS PÕHIKIRI

 

I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing Eesti Ortodontide Selts (edaspidi ühing) on füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, mis tegeleb oma liikmete omavalitsuse alusel.

1.2. Ühingu eesmärk ei ole majandustegevusega tulu saamine ja selle jaotamine oma liikmete vahel.

1.3. Ühingu põhieesmärkideks ja –ülesanneteks on:

• Eesti ortodontide ning ortodontiaga seotud ravi ja teenuseid osutavate meedikute koondamine ja nende huvide esindamine ja kaitsmine;

• ortodontia kui teadusala arengu toetamine ja edendamine Eestis;

• sidemete ja kontaktide arendamine teiste riikide ortodontide ja meedikutega ning nende kutseorganisatsioonidega, samuti vastavate rahvusvaheliste organisatsioonidega;

• ortodontia-alase selgitustöö tegemine, raviteabe ja sellega seotud info kogumine, kirjastamine, väljaandmine ja levitamine;

• ortodontia-alase selgitustöö tegemiseks ja teabe levitamiseks vajalike materiaalsete vahendite kogumine ja haldamine mittetulunduslikel eesmärkidel;

• toetuste ja stipendiumite loomine ja jagamine ortodonia-alaseks uurimustööks.

1.4. Mittetulundusühingu nimeks on Eesti Ortodontide Selts.

1.5. Ühingu asukohaks on Tartu linn.

 

II ÜHINGU ÕIGUSLIK SEISUND

2.1. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, tema õigusvõime tekib mittetulundusühingute- ja sihtasutuste registrisse kandmisega ja lõppeb sealt kustutamisega.

2.2. Ühing juhindub oma tegevuses põhiseadusest, mittetulundusühingute seadusest, muudest riigi ja kohalike omavalitsuste õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

2.3. Enda nimel võetud kohustuste eest vastutab ühing kogu talle kuuluva varaga.

2.4. Ühingul on õigus astuda teiste mittetulundusühingute liikmeks, osaleda samasuguse eesmärgiga rahvusvahelise organisatsiooni töös ning ühineda ja jaguneda vastavalt mittetulundusühingute seadusele. Osalemine äriühingutes ja muudes juriidilistes isikutes toimub vastavalt Eesti õigusaktidele.

 

III ÜHINGU LIIKMED

3.1. Ühingu liikmeteks on:

3.1.1. Ortodont või ortodontia spetsialist – Eestis elav hambaarst, kes on läbinud vähemalt kolm täismahus akadeemilist aastat ortodontia residentuuris või samaväärse õppe seltsi tunnustatud asutuses.

3.1.2. Ortodontia resident – hambaarst, kes õpib ortodontia residentuuris õppekava alusel, mida selts tunnustab kui õppekava, mis vastab ortodondina kvalifitseerumiseks vajalikele miinimumnõuetele kooskõlas põhikirja punkti 3.1.1 määratlusega.

3.2. Seltsi juhatuse liikmete valimisel hääletamise ja seltsi juhatusse kuulumise õigus on üksnes punktis 3.1.1. määratletud ortodontidel või ortodontia spetsialistidel.

3.3. Liikmeks astumisel esitab isik ühingu juhatusele vastava avalduse, mis vaadatakse läbi ühe kuu jooksul. Juriidiliste isikute puhul lisatakse avaldusele tema registreerimist tõendavad dokumendid. Peale ühingu liikmeks vastuvõtmise otsuse tegemist tasub uus liige ühingu üldkoosoleku poolt kehtestatud sisseastumismaksu.

3.4.Ühingu liikmel on õigus:

3.4.1. võtta osa ühingu korraldatavatest ettevõtmistest ja üritustest;

3.4.2. saada kasutada ühingu vara põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks juhatuse poolt sätestatud korras;

3.4.3. saada informatsiooni ühingu tegevuse ja varalise seisundi kohta;

3.4.4. võtta hääleõigusega osa ühingu liikmete üldkoosolekust;

3.4.5. valida ja olla valitud ühingu juhatuse liikmeks vastavalt 3.2. kehtestatud korrale.

3.5. Ühingu liige on kohustatud tasuma liikmemaksu üldkoosoleku poolt kehtestatud ulatuses ja tähtaegadel.

3.6. Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikme varaliste kohustuste eest.

3.7. Ühingust lahkumiseks esitab liige vastava avalduse juhatusele, kes vaatab selle läbi ühe kuu jooksul ja teeb otsuse ühingu liikmeskonnast väljaastumise kohta. Väljaastumisel peab liige tagastama tema valduses olevad ühingu varad ja tagastamise võimatusel hüvitama nende väärtuse rahas.

3.8. Liige arvatakse üldkoosoleku otsusel ühingust välja, kui ta: 3.8.1. on jätnud mõjuvate põhjusteta tasumata vähemalt ühe aasta liikmemaksu; 3.8.2. on vääritu käitumisega kahjustanud ühingu head nime; 3.8.3. on omastanud alusetult ühingu vara või kahjustanud ühingu olulisi huve muul viisil.

3.9. Ühingu liikmel on õigus pöörduda kohtu poole kaebusega ühingu liikmete üldkoosoleku ja juhatuse tegevuse peale.

3.10. Auliige on EOS-i üldkoosolekul selleks Eesti ortodontias osutatud eriliste teenuste eest valitud isik. Auliikmeks valimine ei eelda eelnevat EOS-i liikmeks olemist. Auliige ei maksa Seltsi liikmemaksu ja on vabastatud rahalistest kohustustest EOS poolt korraldatud üritustel. Auliige ei ole ühingu liige välja arvatud 3.1 määratletud juhtudel.

 

IV ÜHINGU LIIKMETE ÜLDKOOSOLEK

4.1. Ühingu kõrgemaks organiks on liikmete üldkoosolek.

4.2. Ühingu korralised üldkoosolekud toimuvad vähemalt üks kord aastas, kusjuures selle aja ja koha määrab ning üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.

4.3.Juhatus teatab üldkoosoleku kokkukutsumisest kõikidele liikmetele kirjalikult või elektrooniliselt vähemalt 28 (kakskümmend kaheksa) päeva ette.

4.4. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku 1/10 (ühe kümnendiku) ühingu liikmete kirjalikult põhjendatud nõudel.

4.5. Üldkoosoleku kokkukutsumise teade peab sisaldama andmeid selle toimumise koha, aja ja päevakorra kohta. Liikmed võivad esitada kirjalikke taotlusi muude küsimuste päevakorda võtmiseks hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist.

4.6. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:

4.6.1. ühingu põhikirja muutmine ja täiendamine;

4.6.2. ühingu eesmärgi muutmine;

4.6.3. sisseastumis- ja liikmemaksude määra kehtestamine;

4.6.4. juhatuse liikmete määramine;

4.6.5. revisjonikomisjoni ja audiitorite määramine;

4.6.6. ühingu eelarvete ja tasumäärade kinnitamine ning muutmine;

4.6.7. ühingu majandusaasta aruande kinnitamine;

4.6.8. ühingusiseste kaebuste ja ettepanekute ärakuulamine ja otsuste vastuvõtmine neis küsimustes, mida ei ole arutanud juhatus või kui viimane delegeeris asja arutamise kongressile;

4.6.9. ühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise üle otsustamine;

4.6.10. otsuse vastuvõtmine ühingu astumiseks mittetulundusühingute ja rahvusvahelise organisatsiooni liikmeks;

4.6.11. juhatuse liikme või ühingu töötaja tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;

4.6.12. ühingu liikmetele kohustuste kehtestamine, kusjuures kohustused peavad olema võrdsed kõigi liikmete suhtes.

4.7. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole ühingu liikmetest või nende esindajatest kirjaliku volitusega või on edastatud kirjalik volitus konkreetseks hääletuseks.

4.8. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole üldkoosolekul osalenud või esindatud ühingu liikmetest. Käesoleva põhikirja punktides 4.6.1., 4.6.9. nimetatud küsimuste otsustamiseks on vajalik 2/3 (kahe kolmandiku) üldkoosolekust osavõtvate ühingu liikmete või nende esindajate ja punktis 4.6.2. 9/10 (üheksa kümnendikku) ühingu liikmete häältest.

4.9. Hääletamine toimub iga päevakorra punkti osas eraldi. Salajane hääletamine toimub, kui seda nõuab kasvõi üks ühingu liikmetest. Päevakorda mittekuuluvate küsimuste üle otsustamiseks on vajalik kahe kolmandiku liikmete nõusolek.

4.10. Üldkoosolek võib otsuseid vastu võtta ka kokku tulemata, vastavalt seaduses kehtestatud korrale.

4.11. Kui üldkoosolek ei ole vastavalt põhikirja punktile 4.7. pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga, kes on otsustusvõimeline olenemata sellel osalevate liikmete arvust, kuid tingimusel, et osa võtab või on esindatud vähemalt kaks liiget.

4.12. Üldkoosoleku kohta vormistatakse protokoll, millest peab nähtuma küsimuste arutamise käik, samuti osalenud liikmete nimekiri ja vastuvõetud otsused. Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija.

 

V JUHATUS

5.1. Ühingut juhib juhatus, mille liikmed valitakse üldkoosolekul kolmeks aastaks.

5.2. Seltsi juhatus on 5 või 7 liikmeline. Üldkoosolek valib Seltsi presidendi ja ülejäänud juhatuse.

5.3. Juhatus:

5.3.1. teostab liikmeks vastuvõtmist ja väljaarvamist liikme kirjaliku sooviavalduse alusel.

5.3.2. organiseerib ja juhib ühingu tegevust;

5.3.3. kutsub kokku üldkoosoleku ja valmistab ette selle päevakorra;

5.3.4. korraldab üldkoosoleku otsuste täitmist;

5.3.5. korraldab ühingu varade valdamist, kasutamist ja käsutamist;

5.3.6. sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepinguid;

5.3.7. kinnitab vajadusel ühingu töötajate töösisekorraeeskirjad ja ametijuhendid;

5.3.8. korraldab ühingu raamatupidamist;

5.3.9. annab üldkoosoleku ees aru ühingu tegevusest;

5.3.10. sõlmib, muudab ja lõpetab ühingu nimel tehinguid;

5.3.11. edastab üldkoosolekule noorliikmete soovitused;

5.3.12. otsustab muid küsimusi, mis ei kuulu konvendi ainupädevusse.

5.4. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole liikmetest.

5.5. Juhatuse otsus on vastu võetud lihthäälteenamusega.

5.6. Juhatuse otsused vormistatakse kirjalikult ja selle kirjutavad alla istungist osavõtnud isikud.

 

VI ÜHINGU FINANTSMAJANDUSLIK TEGEVUS

6.1. Ühingu vara tekib:

6.1.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;

6.1.2. füüsiliste ja juriidiliste isikute varalistest annetustest ja eraldistest;

6.1.3. tulust, mis saadakse ühingu väljaannete kirjastamisest ja levitamisest ja põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;

6.1.4. muust seadusega lubatud tulust.

6.2. Ühingu liikmetel ei ole õigust ühingu varale ja ühingul ei ole õigust liikme varale.

6.3. Ühingu astumisel teise mittetulundusühingu või rahvusvahelise organisatsiooni liikmeks reguleeritakse nendevahelisi varalisi suhteid vastava ühingu või organisatsiooni põhikirja või lepinguga.

6.4. Ühingu lõpetamisel rahuldatakse tema vara arvel kõik võlausaldajate nõuded ja nõutakse sisse võlad ühingu võlglastelt. Allesjäävast varast tagastatakse natuuras või hüvitatakse vastavalt rahas see, mis oli ühingule üle antud vabatahtlike annetustena. Tagastada võib vara kas annetuse teinud füüsilisele või juriidilisele isikule endale või tema õigusjärglasele.

6.5. Ühing korraldab oma raamatupidamist vastavalt raamatupidamisseadusele.

6.6. Üldkoosolek teostab järelvalvet teiste organite tegevuse üle ning võib selle ülesande täitmiseks määrata revisjonikomisjoni (revidendi) või audiitorkontrolli vähemalt ühingu kolme liikme nõudel.

 

VII ÜHINGU LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

7.1. Ühingu tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsusega, milles näidatakse ära ühingu õigusjärglane, kellele lähevad üle ühingu õigused ja kohustused,samuti pankrotimenetluse alustamisel ühingu vastu, ühingu liikmete vähenemisel alla kahe ning muudel seaduses sätestatud juhtudel. Üldkoosoleku otsusega lõpetamisel on vajalik kahekolmandikuline liikmete häälteenamus.

7.2. Ühingu tegevuse lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Likvideerijaks on juhatus, kui aga viimase tegevuse tagajärjel on ühingule tekitatud kahju, siis valib üldkoosolek likvideerimiskomisjoni. Sundlõpetamisel määrab likvideerijad kohus.

7.3. Likvideerijad:

7.3.1. lõpetavad ühingu tegevuse;

7.3.2. avaldavad seaduses sätestatud teated;

7.3.3. nõuavad sisse võlad, müüvad vara ja rahuldavad võlausaldajate nõuded;

7.3.4. jagavad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist allesjääva vara selleks õigustatud isikute vahel.Vara ei või välja jagada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.

7.4. Likvideerijad esitavad pärast likvideerimise lõpetamist avalduse mittetulundusühingu (ühingu) kustutamiseks mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist.

7.5. Ühingu ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.

 

Käesolev põhikiri on muudetud üldkoosoleku otsusega 08. oktoobril 2021.a.

Valentina Kulak (MTÜ Eesti Ortodontide Seltsi juhatuse liige)

 

KOOLITUSED

Tulemas

Kontakt

MTÜ Eesti Ortodontide Selts

TÜ Hambaarstiteaduse Instituut L. Puusepa 1a
Tartu 50406

E-post: eestiortodontideselts@gmail.com

EOS

MTÜ Eesti Ortodontide Selts (EOS) on Eesti ortodonte ühendav erialaliit.